Kate Middleton's Australia tour wardrobe cost over $65,000